Hotline: 090.807.5455 - 028 38 471 756

phần mềm quản lý tài chính

Vấn đề tài chính luôn là vấn đề sống còn của bất kì doanh nghiệp nào. Đồi hỏi người quản lý cấp cao luôn phải nắm bắt và có kế hoạch tài chính một cách hơp lý nhất để không đưa công ty của mình vào hoàn cảnh khó khăn. Nhưng để quản lý được hiệu quả là một điều vô cùng khó khăn, đồi hỏi người quản lý phải nắm rõ tất cả sổ sách thu chi của doanh nghiệp và luôn phải thực hiện đúng kế hoạch tài chính đã đề ra. Nhìn thấy được vấn đề đó, TMT Solutions đã phát triển ra phần mềm quản lý tài chính, với mục tiêu hỗ trợ người quản lý nắm bắt từng hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn hỗ trợ xây dựng kế hoạch tài chính, giúp người quản lý định hình hướng đi của doanh nghiệp trong tương lai cũng như tạo còn đường mòn tài chính bảo đảm đi đúng kế hoạch.

Liên hệ tư vấn vui lòng gọi 028.38 47 17 56 -  090.807.5455

Hãy gọi cho chúng tôi ngay khi lúc nào bạn cần. Đội ngũ hỗ trợ tư vấn viên chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng phục vụ 7 ngày trong tuần.

Ưu điểm

Quản lý tất cả hoạt động 

Lưu trữ, quản lý thông tin và tìm kiếm dễ dàng

Báo cáo & thông kê chuyên sâu

Phân quyền và bảo mật an toàn

Tính năng:

Quản trị hệ thống

 • Quản lý tài khoản.
 • Phân quyền nhân viên trên hệ thống
 • Thiết lập máy in và thông tin trên phiếu in.
 • Thiết lập sao lưu và phục hồi dữ liệu tự động.
 • Khai báo tài chính/ tài nguyên của doanh nghiệp vào hệ thống.

Quản lý thông tin nhân viên 

 • Quản lý danh mục nhân viên.
  • Tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa.
 • Thông tin nhân viên.
  • Thông tin cá nhân.
  • Chức vụ, phòng ban.
 • Thông tin tài khoản đăng nhập hệ thống.
 • Tìm kiếm nhân viên theo nhiều tiêu chí khác nhau.

Quản lý lương nhân viên.

 • Quản lý tiền mặt của doanh nghiệp.
 • Quản lý tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp.
 • Quản lý các nguồn vốn khác của doanh nghiệp nhà, xe, đất, các khoản đầu tư khác…
 • Quản lý nợ lương nhân viên.

Quản lý thu chi

 • Thiết lập các khoản thu chi.
 • Quản lý các khoản thu, chi.
 • Quản lý quỹ.
 • Quản lý các khoản chi tạm ứng.
 • Quản lý các khoản thu từ tạm ứng.
 • Định mức và thông báo các khoản thu, chi vượt định mức.
 • Quản lý kế hoạch thu chi của từng tháng/ quí/ năm.
 • Dự báo tình hình hiện tại so với kế hoạch dựa vào quá trình thực hiện trong quá khứ và hiện tại.
 • Xem lịch sử thu chi.

Thiết lập hoạch tài chính ngắn hạn - theo từng tháng/quí

 • Quản lý thời gian áp dụng.
 • Thiết lập mục tiêu
 • Quản lý quá trình thực hiện.
 • Quản lý khả năng bán hàng. Định mức số hàng bán để hoàn thành được kế hoạch.
 • Quản lý giá đầu vào, giá sản xuất và giá bán hàng.
 • Báo cáo thực tế với trên kế hoạch.
 • Thiết lập định mức của kế hoạch, để cảnh báo khi tài chính đi lệch so với kế hoạch.
 • Lịch sử thực hiện

Thiết lập kế hoạch tài chính dài hạn. – từ 2 năm 5 năm.

 • Quản lý thời áp dụng.
 • Thiết lập mục tiêu.
 • Quản lý quá trình thực hiện.
 • Báo cáo tài chính thực tế và trên kế hoạch
 • Quản lý tiến độ, của từng giai đoạn.
 • Thiết lập định mức của kế hoạch, để cảnh báo khi tài chính đi lệch so với kế hoạch.
 • Định mức tài chính để thực hiện báo cáo khi khả năng tài chỉnh không thể đạt được mục tiêu
 • Quản lý tiến độ thực hiện theo từng ngày/tháng/năm, quí..
 • Lịch sử thực hiện

Các chức năng khác

 • Xem lãi xuất ngân hàng.
 • Thống kê lãi xuất ngân hàng.
 • Xem tình ngoại tệ.
 • Thống kê tình hình lạm phát.
 • Xem tình hình tổng quan của thị trường.
 • Quản lý khấu hao tài sản cố định.
 • Quản lý các khoản tái đầu tư ngoài kế hoạch.
 • Quản lý các khoản thu và chi ngoài lề.
 • Quản lý các chứng từ tài chính.
 • Ghi nhập các khoản đầu từ bên ngoài

Quản lý công nợ.

 • Quản lý công nợ khách hàng.
 • Quản lý công nợ phải trả cho nhà cung cấp.
 • Quản lý định mức công nợ.
 • Cảnh báo khi công nợ đến định mức

Báo cáo và thống kê

 • Báo cáo ngân sách theo tháng/ quí/ năm.
 • Thống kê tình hình triển khai kế hoạch tài chính ngắn hàng so với thực tế.
 • Cung cấp nhiều sơ đồ báo cáo thu chi khác nhau, sơ đồ báo cáo tổng quan, báo cáo chi tiết từng tháng/ quí/ năm.
 • Báo cáo ngân sách công ty hiện tại và sơ đồ dự báo trong tương lai.
 • Biểu đồ mô tả dòng tài chính của doanh nghiệp theo từng tháng.
 • Báo cáo tình hình phát triển tài chính của doanh nghiệp.
 • Báo cáo kế hoạch dài hạn – sơ đồ tiến trình, biểu tổng quan….
 • Báo cáo tổng hợp doanh thu và lợi nhuận cũng tổng công ty.
 • Báo cáo chi tiết doanh thu và lợi nhuận theo từng tháng/ quí/ năm. Theo từng chi nhánh, tự tạo…
 • ...